Ειδική Διαπαιδαγώγηση/ Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα:

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρέμβασης το οποίο είναι σχεδιασμένο με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Το εξατομικευμένο αυτό πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης έχει στόχο να καλύψει τις γνωστικές ελλείψεις του παιδιού και να το βοηθήσει να ανταποκριθεί μαθησιακά στις απαιτήσεις του σχολείου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

• Την αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης:

Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης γίνεται με την μαθησιακή αξιολόγηση του παιδιού μέσω ειδικών δραστηριοτήτων και τεστ παιδαγωγικής αξιολόγησης.

• Την παρέμβαση στις μαθησιακές δυσκολίες:

Το παιδαγωγικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για το κάθε παιδί, πραγματοποιείται με την χρήση εξειδικευμένου υλικού και ειδικών μεθόδων διδασκαλίας. Στόχο έχει την βελτίωση της επίδοσης του παιδιού σε επιμέρους τομείς μάθησης.

• Την συνεργασία με τους γονείς και το σχολείο.

Η συνεργασία του θεραπευτή με τους γονείς του παιδιού και το σχολείο θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών προς τον εκπαιδευτικό της τάξης, γίνεται πιο πιθανή η γρηγορότερη και πιο επιτυχημένη επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Αντίστοιχα, η παροχή βοήθειας προς τους γονείς για το πώς να στηρίξουν το παιδί τους στο σπίτι, βοηθά σε αυτή την κατεύθυνση.

Το ειδικό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών απευθύνεται:

• Σε παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Δυσλεξία , δυσγραφία, δυσαριθμησία, με ενδεικτικές δυσκολίες στην ανάγνωση , την ορθογραφία, τα μαθηματικά κ.α.

• Σε παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και /ή Υπερκινητικότητα ή σε παιδιά με Διάσπαση Προσοχής.
• Σε παιδιά που δεν έχουν φοιτήσει ακόμα στο Δημοτικό ή που φοιτούν ήδη στο Δημοτικό και παρουσιάζουν ελλείψεις στον γνωστικό τομέα.

Οι Ελλείψεις αυτές μπορεί να είναι γνωστικές λειτουργίες της αντίληψης, της μνήμης, της σκέψης, της γλώσσας, της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και κατανόησης.

 • Σε παιδιά με γενικευμένες δυσκολίες μάθησης.

Οι δυσκολίες μάθησης μπορεί να οφείλονται στο νοητικό δυναμικό, σε προβλήματα υγείας, σε ψυχοκοινωνικές και αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις.