Τί είναι η Ταχυλαλία:

Η ταχυλαλία είναι μια διαταραχή της ροής της ομιλίας. Κατά τη συγκεκριμένη διαταραχή η ομιλία του ατόμου χαρακτηρίζεται από υπερβολική ταχύτητα και απουσία παύσεων.

Τα χαρακτηριστικά της Ταχυλαλίας:

Η ομιλία ενός ατόμου με Ταχυλαλία χαρακτηρίζεται από ημιτελείς προτάσεις, όπου αλλάζουν ή παραλείπονται φωνήματα, συλλαβές ακόμα και λέξεις. Τα όρια των λέξεων δεν είναι ξεκάθαρα μεταξύ τους και ο ρυθμός της ομιλίας του ατόμου είναι τόσο γρήγορος που υπάρχει δυσκολία κατανόησης από τους συνομιλητές του.

Η Ταχυλαλία συνήθως οφείλεται σε λανθασμένες συνήθειες επικοινωνίας και μπορεί να συνυπάρχει με τον Τραυλισμό.

Αντίθετα από τα άτομα με τραυλισμό, η ομιλία αυτών με Ταχυλαλία γίνεται πιο ευχερής, όπως και πιο αργή και κατανοητή, όταν τα άτομα καταβάλουν προσπάθεια να ελέγξουν τη διαταραχή τους.


Το άτομο δείχνει ανίκανο να βάλει τις σκέψεις του σε συνεχείς προτάσεις και να τις συνδέσει με λογικό τρόπο. Τα συνοδά προβλήματα των ατόμων με Ταχυλαλία περιλαμβάνουν αφηρημάδα, υπερκινητικότητα, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα άρθρωσης και ακουστικής επεξεργασίας.


Ταχυλαλία & Τραυλισμός

Η Ταχυλαλία συνοδεύεται πολλές φορές από τραυλισμό. Ο λόγος είναι συνήθως αποδιοργανωμένος και το άτομο συνήθως δεν έχει επίγνωση της δυσκολίας του. Η μελέτη σχετικά με τη νευροφυσιολογική βάση της διαταραχής δείχνει ανωμαλίες στα βασικά γάγγλια.